Credit.pl proponuje
pierwszą pożyczkę
zupełnie bezpłatnie

Warunki otrzymania kredytu

 

Warunki korzystania z www.credit.pl

 • Zapoznaj się z warunkami umowy. (tekst otworzy się w nowym oknie)
 • WARUNKI promocji „Pierwszy kredyt 0%”

  1. Warunki tej promocji stanowią nieodłączną część Umowy kredytu konsumenckiego. W przypadku rozbieżności między warunkami promocji a warunkami umowy kredytowej obowiązują warunki promocji.
  2. Warunki promocji mają zastosowanie wyłącznie wobec klientów, którzy po raz pierwszy biorą kredyt w Credit.pl. Kredyt udzielany jest na czas określony bez odsetek.
  3. Warunki promocji „Pierwszy kredyt 0%”:

   • Kwota kredytu: 100 zł - 2000 zł
   • Okres spłaty kredytu: od 1 do 30 dni
   • Oprocentowanie w skali roku: 0%
   • Miesięczna rata: 100 zł - 2000 zł
  4. W przypadku nieterminowej spłaty raty kredytu przyjmuje się, że klient naruszył warunki promocji, co skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości obowiązującej dla stałych klientów, tj. warunki promocji nie obowiązują.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki
 • Tabela Opłat
Wybierz ilość i okres kredytu
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt
Aktualności Credit.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki 2000 zł na 30 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 1410.33 %, oprocentowanie stałe w skali roku - 9.73 %; prowizja – 484 zł; odsetki – 16 zł; całkowity koszt pożyczki - 500 zł; całkowita kwota do spłaty - 2 500.00 zł. Stan na 12.10.2017 r.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem
Chat z konsultantem